Forfatteren til Business Model Generation har skrevet en bog henvendt til alle, der ønsker et værktøj til at opfinde – eller genopfinde – deres forretningsmodel.

business model generation

Ifølge forfatterne har de færreste virksomheder en helhedsforståelse af, hvordan man laver en forretningsstrategi. Hovedparten af de, som allerede har en strategi, kører blindt ud af landevejen, indtil verden omkring dem har ændret sig så meget, at virksomheden ikke længere matcher behovet i markedet og derfor taber omsætning eller går konkurs.

Ofte er det, ifølge forfatterne – og bogens 470 bidragydere fra 45 lande – angsten for forandring, der bremser forretningsudviklingen. Andre gange er det manglende evne til at kommunikere og skitsere udfordringen, så den forstås af alle organisationens medvirkende. Her tilbyder Business Model Generation en systematisk metode til at overskue og kommunikere forretningens indbyrdes afhængige bestanddele set i relation til de omgivende markedsvilkår.

Forretningsmodellærredet

Som gennemgående omdrejningspunkt introducerer bogen “forretningsmodellærredet” – en papirskitse i plakatstørrelse opdelt i ni felter, der udgør forretningsstrategiens ni basale elementer: Kundesegmenter, værditilbud, kanaler, kunderelationer, indtægtsstrømme, nøgleressourcer, nøgleaktiviteter, nøglepartnere og omkostningsstruktur.

Lærredet giver således – på blot én side – forretningsstrategen et skematisk overblik over strategiens forskellige elementer og deres indbyrdes afhængighedsforhold. Ændres ét element, får det indflydelse på alle de øvrige.

Metoden går i al sin enkelhed ud på, at man udfylder de ni felter med papir-stickers med tekst eller tegninger, som deltagerne efterfølgende kan fjerne, tilføje eller flytte rundt. Dette indtil der opnås konsensus om, hvad der henholdsvis er virksomhedens værditilbud til kunderne, hvem kunderne i det hele taget er, og fra hvilke aktiviteter indtægter og udgifter forventes at komme fra, etc. Metoden giver overblik og sikkerhed for, at “strategiudvalget” taler om det samme – både under tilblivelsen af forretningsstrategien og i forbindelse med den efterfølgende implementering.

Forretningsmodellærredet kan desuden kombineres og integreres med velkendte forretnings- og analysemodeller såsom SWOT-analyser og Blue Ocean strategi. Dette muliggør en perspektivering af den “nye” tænkemåde til velkendte analyse- og forretningsmodeller. En klar styrke, der giver mulighed for at integrere Forretningsmodellærredet med allerede eksisterende og anerkendte forståelsesrammer. I bogen illustreres hvordan.

Amazons strategi som eksempel

Bogen inddrager for eksemplets skyld en række cases med internationale brands, der selv har justeret eller revolutioneret deres forretningsmodeller. Her bruges Forretningsmodellærredet til –  i før- og efterbilleder – at illustrere, hvordan de ni elementer har ændret karakter i takt med nytænkningen af strategien. Fx har Amazons primære “værditilbud” til kunden ændret sig fra “salg af bøger” til “salg af IT-infrastruktur”. En analyse af virksomheden viste på et tidspunkt i historien, at kerneforretningen ikke var bøgerne, men de mange store serverer. Amazons kerneydelser er i dag salg af serverplads og digital infrastruktur. Øvelsen med at forklare andres forretningsudvikling med Forretningsmodellærredet virker overbevisende og skaber troværdighed omkring lærredet som gestalt i ens eget arbejde med udvikling af en ny eller revideret forretningsstrategi.

En operationel businessbog

Mange vil sikkert, delvist med rette, påstå, at der med endnu en forretningsmodelskitse, blot er tale om gammel vin på nye flasker, Men det vil næppe falde forfatterne så meget for brystet. Faktisk er det netop den nye form, der udmærker Business Model Generation: De mange moderne og lækkert udførte grafiske illustrationer og utallige opfordringer til (i tilblivelsesprocessen og den efterfølgende implementering), bogstaveligt talt at tegne og skitsere de kreative ideer visuelt – i stedet for blot at tale – er det som gør Business Model Generation anderledes og langt mere operationel end så megen anden litteratur på området.

Business Model Generation appellerer med sin titel til en ny generation af forretningsudviklere, der i en skærpet global konkurrencesituation ønsker en analytisk og professionel tilgang til det at skabe dynamiske forretningsmodeller, der imødekommer reelle og dynamisk skiftende behov i markedet. Virksomhedsudvikling beror først og sidst på evnen til at skitsere og kommunikere en fælles idé. Til det formål ligner Business Model Generation og Forretningsmodellærredet et særdeles effektivt redskab.

Få mere information her: www.businessmodelgeneration.com